Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Predlaže da na državnom referendumu koji će se održati 1. prosinca 2013., kao gradonačelnik svih građana Grada Zagreba glasa protiv referendumskog pitanja.

Tomislav Stojak, HNS

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech