Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

U pisanom obliku. Pita na kojim je lokacijama u Gradu Zagrebu uzeto devet uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koji su se pokazali nesukladnima Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine 47/08) te što točno znači da čistoća vode nije sukladna Pravilniku, u smislu posljedica po ljudsko zdravlje.

Martina Jović, SDP

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech