Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

zastupnik dobit sve i da će se i naći pročelnik za financije sa zastupnikom Bilokapićem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech