Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Nisam razumi dakle odgovor odnosno pojašnjenje. Ako se u prvom dijelu slažete da je toga bilo, ja dobijem dopis pa drugi da toga nije bilo. I ja sam sebe pitam o čemu se tu radi. Dakle za tri dana dobijem, za trideset i tri da toga nema. Ne, ima. Mogli ste odmah reći gle, toga nije bilo ni na 6. ni na 7. sjednici. To je samo zaključak.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech