Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Gradonačelnik. I molim sve buduće zastupnike da se drţe pitanja i prijedloga. Pitanja i prijedloga!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech