Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Štitim vas maksimalno na svim sjednicama i puštam vam preko svakog vremena i dvaput vam je zvonilo u raspravi. I vi komentirate gore. Hoćete da vas prekidam kada pričate sa svojim kolegom?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech