Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Znači, ništa vama nije komentirala. Komentirala je sa gospodinom Kojićem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech