Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita šta Grad Zagreb planira sa parcelama u Resniku kojih je vlasnik, a nastavno na eventualnu lokaciju Centra za gospodarenje otpadom.

Mario Župan, HDZ

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech