Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gradonačelniče, gospođe zamjenice gradonačelnika, dogradonačelnice, kolegice i kolege,
Imam jedno pitanje koje mi se nameće iz nedavne prošlosti, iz jednog projekta u kojem sam ja sudjelovao a mislim da bi mogao biti od interesa za grad jer ima puno sličnosti u njemu i u jednoj drugoj stvari koju smo radili negdje ja mislim da je bila 1998. Ili 1999. Godina u vrijeme dok sam obnašao dužnost ministra gospodarstva Republike Hrvatske.
Naime, tada sam u sklopu ministarstva imao inspekciju, tržišnu inspekciju, a istovremeno su po svim ministarstvima bile razbacane razne druge inspekcije koje su istovremeno preklapale nadležnosti, dužnosti. Bila je masa tih inspekcija. Tada sam u dogovoru sa gospodinom Jordanićem, koji je bio šef tržišne inspekcije, i uz svesrdnu pomoć tadašnje potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas Hodak formirali Državni inspektorat koji dan-danas fantastično radi i mislim da je puno toga pridonio u uvođenje reda i strukturiranja u gospodarstvo Republike Hrvatske.
Temeljem toga i temeljem onoga što znam do sada, a i onoga što sam čuo da je već nekoliko puta bila inicijativa, pitao bih gospodina gradonačelnika njegovo mišljenje i zatražio bi podršku u formiranju gradskog redarstva. Naime, ja namjerno upotrebljavam riječ redarstvo da ne bi rekao policija jer policija Republike Hrvatske radi dobar posao, stvarno svi moramo biti zahvalni, vladaju red i mir, ali ih ima premalo a pogotovo za potrebe grada.
Mi imamo na mnogo mjesta u gradskim strukturama i u Holdingu razne inspekcije, odnosno imamo komunalne redare, imamo prometne redare, imamo kontrolore u ZET-u, imamo na raznim... Ja mislim da je preko tisuću ljudi u gradu, u strukturama grada uključeno u poslove razno-raznih inspekcija koje bi se mogle nazvati redarstvo za uvođenje reda u Gradu Zagrebu za kojeg bi trebao postojati kućni red. To je kuća svih nas koji živimo u Zagrebu.
Prema tome, gospodine gradonačelniče moje pitanje glasi: da li je moguće i da li ćete podržati osnivanje gradskog redarstva koje bi preuzelo sve radove u dogovoru sa policijom koji nisu direktno u nadležnosti policije, koje bi uvele reda u mnogim aspektima života Grada Zagreba i na način na koji bi ti redari koji danas jesu tamo, ali nisu vidljivi jer svaki ima svoj nekakav dijapazon poslova, međusobno se preklapaju neki, ima sivih zona gdje niko ne uvodi reda, da se napravi jedan sustav u kojem bi se kompletno svakodnevni život u Gradu Zagrebu učinio da bi na vidljivim mjestima bili prisutni ljudi u odorama koji bi predstavljali gradsko redarstvo i koji bi omogućili da se život u gradu odvija na jedan primjeren i civiliziran način. To postoji u mnogim gradovima u svijetu...

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech